Handgemaakt
wandplank expert
kwaliteit

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.wandplank.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Wandplank.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.wandplank.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Alle beeldweergaven van wandplank.nl dienen slechts ter indicatie van de mogelijkheden en kunnen nimmer als bindend worden gehouden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.wandplank.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.wandplank.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door wandplank.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Wandplank.nl wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen: gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten/opdrachtgevers, voor andere gebruikers van onze website, of voor derden; het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ("spam”) aan personen van wie u het e-mailadres via de websites van wandplank.nl heeft verkregen; het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de websites van wandplank.nl; het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen; het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten. Wandplank.nl is een handelsnaam van EnerO Home Services B.V.

Adres:
EnerO Home Services B.V.
Havenweg 6
3812 PR Amersfoort Nederland.